มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ของธนาคาร จากโควิดระลอก 3 เป็นอย่างไรบ้าง?

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้”

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ในยุคโควิด-19 ภัยร้ายที่อยู่กับคนทั่วโลกยาวนานกว่า 1 ปี ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆ ในระยะอันใกล้ ซึ่งครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงและหนักหนาสาหัสมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาที่รุนแรงกว่าเดิม ยิ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงชั่วคราว บางธุรกิจปิดถาวร ทำให้เกิดการจ้างงานลดลง มีคนโดนออกจากงานจำนวนมาก บางส่วนถูกลดเงินเดือน บางส่วนถูกเลิกจ้างชั่วคราวทำให้ขาดรายได้ก็ภาวนาขอให้ทุกท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันแล้วโรคนี้จะหายไปจากโลกเราโดยเร็ว

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ของธนาคาร

ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ว่าเป็นลูกหนี้บุคคลหรือภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิค-19 แม้จะปิดกิจการ หรือจะโดนออกจากงาน แต่สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ภาระหนี้ที่ยังคงมีอยู่และยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระที่เดินตามปกติ ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยให้ลูกหนี้ธนาคารผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปได้ คือ การมีมาตรการต่างๆ ซึ่งหลายๆ ธนาคารก็ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงโควิค-19 ระลอกแรก ทั้งนี้ ทีมงาน Assister Home ได้รวบรวม มาตรการทางการเงิน ของภาคธนาคารเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิค-19 เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภาระหนี้ของท่าน ดังนี้

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดลงทะเบียนลูกค้าเดิมในมาตรการ 2 เป็นการเฉพาะให้ได้รับความช่วยเหลือต่อถึงสิ้นปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผย จำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่(M9-M12) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า 4 มาตรการตาม “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” รวมเกือบ 1.24 แสนบัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 1.2 แสนล้านบาท พร้อมประกาศขยายความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะของลูกค้าในมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564 หากยังมีผลกระทบด้านรายได้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายความช่วยเหลือไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่าน Application : GHB ALL ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564 ธนาคารจึงเปิดให้ลูกค้าที่อยู่ในมาตรการดังกล่าวจำนวน 49,700 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 48,500 ล้านบาท หากยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนเป็นการเฉพาะ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการ “ขยาย” ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่าน Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1- 29 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส. Ghbank)

2. มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ธนาคาร กรุงไทย

ออกนโยบาย มาตรการ เยียวยาโควิด ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเวลานี้ โดยทางธนาคารนั้นได้มีการแบ่งมาตรการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. มาตรการสำหรับลูกค้าบุคคล

มาตรการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็น มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 และแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกันดังนี้

 • สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน : เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา : ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

(สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
 2. ลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 3. ลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 63

หมายเหตุ : การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ท่าน

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ (ถ้ามี)
 3. เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
 4. เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
 5. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้ (ถ้ามี)

หากเป็นบิดา มารดา บุตร แสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เป็นคู่สมรสแสดงสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

สามารทำการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง Covid (krungthai.com)

มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ธนาคารกรุงไทย

2. มาตรการสำหรับลูกค้าธุรกิจ

เป็นมาตรการภายใต้ชื่อ : โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง มีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ : ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64 โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง, มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19

ลูกค้าที่ขอรับมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือภายใน 3 รูปแบบด้วยกันได้แก่

 1. ลด ค่างวดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
 2. ยืด ระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และทบทวนการใช้วงเงินที่เหลืออยู่ ตามความเหมาะสม
 3. เสริม สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

โดยธนาคารจะพิจารณาประกอบกับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50 – 500 ล้านบาท
 2. ไม่เป็นหนี้เสีย ณ 1 ม.ค. 63 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 3. ไม่ได้ถูกเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ เว้นแต่เจ้าหนี้ยอมถอนฟ้อง
 4. ผู้ที่สนใจสามารถทำการลงทะเบียนเข้าร่วมได้

สามารทำการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง Covid (krungthai.com)

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย (KTB : KrungThai Bank)

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก Covic-19 ระยะที่ 3 ธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าให้ผ่านวิกฤตจากผลกระทบ ดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ธนาคารกรุงศรี

ติดต่อธนาคารกรุงศรี

ที่มา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY : Bank of Ayudhya)

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารทหารไทยธนชาต มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทีทีบี และ ธนชาติ ในมาตรการ Covic-19 ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทีทีบี ธนชาต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB : TTBBANK)

6. ธนาคารไทยพาณิชย์

ช่วยเหลือ “ลูกหนี้” ไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบโควิค -19 ดังนี้

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจไทย และมีผลไปยังสภาพคล่องของลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการดังนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 3 สำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

บัตรเครดิต :

 1. ผ่อนยอดค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% นาน 48 เดือน*
 2. ผ่อนยอดค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 96 เดือน *
 3. รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

* ทุกหน้าบัตร ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน

สินเชื่อบ้าน :

 1. 1.พักชำระค่างวดพร้อมปรับลดค่างวด หรือ พักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยบางส่วนพร้อมปรับลดค่างวด
 2. 2.พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมปรับลดค่างวด
 3. 3.ปรับลดค่างวด และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 4. 4.ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได หลังลดค่างวดหรือพักชำระหนี้
 5. 5.รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท) :

1. ปรับลดค่างวด และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

ช่องทางลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ และรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผ่านแอป SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล)
 • ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไข:

 1. ในระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยยังคงถูกคำนวณตามยอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่
 2. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

หมายเหตุ:

 1. ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2563 ลูกค้าบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 3 ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ถูกจัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPL) ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
 2. การสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือข้างต้น เมื่อมีการตกลงเรียบร้อยแล้ว ธนาคารอาจมีการนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงกับลูกค้า

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิช (SCB : Siam Commercial Bank)

7. ธนาคาร ยูโอบี

ธนาคารยูโอบี มีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มสินเชื่อบ้านผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้

ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มสินเชื่อบ้าน ยูโอบี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : ธนาคารยูโอบี ( UOB : United Overseas Bank)

8. ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ช่วยลูกหนี้สู้ภัย Covic-19 ระลอกใหม่ ดังนี้

ช่วยลูกหนี้ ออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่องให้ลูกหนี้สินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีมาตาการสมัครใจพักชำระเงินต้น ผ่าน MoMo เริ่ม 11 พ.ค. 64 คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือน 1 ล้านราย
นอกเหนือจากนี้ ลูกหนี้ที่มีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี มาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ทางธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อดำเนินการที่สาขาของธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนหนี้กับ ธนาคารออมสิน

ที่มา : ธนาคารออมสิน (gsb : Government Savings Bank)

สรุป

จากมาตรการของธนาคาร ที่ทาง “Assister Home” ได้รวบรวมไว้ทีมก็หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกท่านได้นำไปเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณา และเราก็หวังว่าทุกท่านจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่นี่

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมบริการครบวงจร ดูเพิ่มเติม และปรึกษาฟรี! www.assisterhome.com

“Assister Home” ทีมงาน นายหน้าขายบ้าน นักการตลาดอสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ