เอกสารการโอนบ้านและที่ดิน เช็คก่อนไปไม่เสียเวลา

เอกสารการโอนที่ดิน

“เอกสารการโอนที่ดิน” หรือ “บ้านพร้อมที่ดิน” เมื่อทุกท่านผ่านขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะขายเอง หรือ ฝากขาย กับนายหน้ามืออาชีพ หรือตัวแทนอสังหาฯ

 

เอกสารการโอนที่ดิน

อย่าเพิ่งสบายใจ จนกว่าจะจบ ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ทั้งผู้ซื้อบ้าน และขายบ้านต้องให้ความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว อีกอึดใจเดียวผู้ซื้อ ก็จะได้ทรัพย์สินมาครอบครอง และผู้ขายก็จะสบายใจ เมื่อขายทรัพย์สินสำเร็จลุล่วงได้รับเงินเรียบร้อย  ถ้าขาดความรอบคอบในขั้นตอน เอกสารการโอนที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูงสร้างนี้ หรือหากไม่มี นายหน้าคุณภาพมืออาชีพ หรือ ตัวแทนอสังหาฯ ช่วยดูแล จะทำให้เป็นการเสียเวลาอย่างยิ่งเลยทีเดียว

เอกสารการโอนที่ดิน

การจะโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินได้ ต้องผ่านขั้นการตรวจเอกสารในวันโอน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการโอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดหรือคอนโด ต้องเตรียมไปในวันโอนให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ได้มีเอกสารที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เราเตรียมให้ครบก่อนวันโอน ก็จะไม่เสียเวลา เพราะ

ถ้าเอกสารไม่ครบ ก็ไม่สามารถโอนทรัพย์สินได้ เสียเวลา ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เลยทีเดียว

ทั้งนี้ ทีมงาน “Assisterhome” สรุป เอกสารการโอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ดังนี้

กรณี บุคคลธรรมดา

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชนตนเอง / คู่สมรส (ถ้ามี) x x
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านตนเอง / คู่สมรส (ถ้ามี) x x
3.หนังสือยินยอมคูสมรส (ถ้ามี) x x
4.เอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล ตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเปลี่ยน) x x
5.ทะเบียนสมรสตัวจริง พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) x x
6.หนังสือมอบอำนาจ ทด.21 กรมที่ดิน (dol.go.th) (กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน) x x
7.สำเนาบัตรประชน/ทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ x x
8.โฉนดตัวจริง (กรณีปลอดภาระจำนอง) x
9.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคลกรณีห้องชุด (คอนโด) x

 

กรณี นิติบุคคล 

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน x x
2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน และรายละเอียดในบัญชีรายชื่อ ของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีบุคคลต่างด้าวถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด x x
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขาย และแหล่งที่มาของเงินที่ใช้กรณีซื้อ x x
4.สำเนาบัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) x x
5.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) x x
6.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ x x
7.หนังสือมอบอำนาจ ทด.21 กรมที่ดิน (dol.go.th) (กรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน) x x
8.สำเนาบัตรประชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ x x
9.โฉนดตัวจริง (กรณีปลอดภาระจำนอง) x
10.ใบปลอดภาระหนี้จากนิติบุคคลกรณ๊ห้องชุด (คอนโด) x

 

เอกสารการโอนที่ดิน

สรุป

เอกสารการโอนที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ทีมงานได้เรียบเรียงมาเพื่อ ให้ท่านผู้ที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสาร ให้เรียบร้อยในรายละเอียด รวมถึงการเซ็นต์รับรองสำเนา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

และหากท่าน ต้องการทราบราบละเอียดเพิ่มเติม เพราะอาจมีกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป็นต่างชาติ สามารถโทรปรึกษาเราได้ฟรี! หรือ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  Info_thai.pdf (dol.go.th)

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

รับฝากขาย จัดหา บ้าน ที่ดิน คอนโด พร้อมบริการครบวงจร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และปรึกษาฟรี! ที่  www.assisterhome.com

“Assister Home” ทีมงานผูู้เชี่ยวชาญ ด้านการซื้อ – ขายบ้าน และอสังหาฯ  นักการตลาดอสังหาฯ คุณภาพมืออาชีพ ยินดีบริการค่ะ